Op weg naar een convenant over energieverbruik

Op mijn laatste arti­ke­len – zie ‘Hebben we behoefte aan een proto­col rond data­cen­ter-energie?‘ en ‘Grip op cijfers; Cijfers uitge­licht; Cijfers…’ – heb ik van diverse orga­ni­sa­ties en mensen een reactie ontvan­gen. Mijn dank daar­voor. In grote lijn was ieder­een het eens over de strek­king van de bood­schap: er moet meer trans­pa­ran­tie en inzicht komen in het ener­gie­ver­bruik van data­cen­ters. Ook is ieder­een het erover eens dat de oplos­sing gezocht moet worden in samen­wer­king tussen alle stake­hol­ders. Er waren echter ook enkele punten van kritiek. Deze waren vooral gericht op de gehan­teerde formu­les en het gebruik van data. En dat is precies waar het wat mij betreft om gaat.

Ik schijf deze arti­ke­len eigen­lijk ook omdat ik de data echt probeer te begrij­pen. En ik moet toege­ven, dat valt nog niet mee. Er wordt ­zoveel data de wereld in geslin­gerd en ook klak­ke­loos over­ge­no­men, dat ik het gevoel heb aanwe­zig te zijn in een virtu­ele wereld. De werke­lijk­heid zou weleens anders kunnen zijn.

Definitiekwesties

De illu­stra­ties in figuur 1 komen uit het laatste rapport van de DDA dat is gepu­bli­ceerd op 9 juni jl. Dit rapport – geti­teld ‘State of the Dutch Data Centers 2020’ – is op te vragen via de site van de DDA. Volgens dit rapport is 17,95 PJ een ener­gie­ver­bruik van 570 MW: 570 x 8.760 uur = 4.993.200 MWh = 17,95 PJ.

Figuur 1. Enkele cijfers uit het recente DDA-rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2020’.

Wat mij in eerste instan­tie in figuur 1 opvalt, zijn de termen (defi­ni­ties) ‘elec­tri­city use’ en de term ‘elec­tri­city use based on capa­city’. Blijk­baar kan je het verbruik van energie ­bere­ke­nen als je de contrac­tu­ele energie­contracten weet. Met andere woorden, dit zijn de ener­gie­con­trac­ten die data­cen­ters ­afslui­ten met de energieleveranciers.

In het webinar van de DDA naar aanlei­ding van de publi­ca­tie van het rapport werd ook een toelich­ting gegeven waarom deze ‘elec­tri­city use based on capa­city’ zoveel hoger is dan de ‘elec­tri­city use’. Dat is vanwege het piekvermogen.

De 35 procent-vraag

Na deze opmer­king ging mijn fanta­sie een beetje met mij aan de haal: wat wordt ­bedoeld met ‘piek­ver­mo­gen’? En waar komt die 35% in de DDA-bere­ke­ning toch vandaan? Hoe kan ik deze interpreteren?

Bedoelt de DDA:

 • Op het ener­gie­net­werk is nu een band­breedte van 65% naar boven voor de ener­gie­va­ri­a­tie in het datacenter?
 • Fluc­tu­eert het ener­gie­ver­bruik in het ­data­cen­ter, met een veilig­heids­marge van bijna 200%?
 • Wat bedoe­len ze nu met ‘piek­ver­mo­gen’? Worden er dan ineens back-ups gemaakt?

Mijn erva­ring is dat het ener­gie­ver­bruik hooguit een vari­a­tie over de hele dag kent van 5%. Dat is dus een band­breedte van +5% en ‑5% van de mediaan. Maar geen pieken van 50% of meer. Hoe worden deze pieken dan opge­van­gen door de koeling en UPS? Kunnen deze die vari­a­tie aan?

De 35% in de formule roept bij mij een aantal vragen op. Wordt bedoeld dat:

 • 35% van de totale energie(vermogens)contracten daad­wer­ke­lijk wordt verbruikt qua energie in het datacenter?
 • 35% van de energie van een server wordt gebruikt, overige tijd is de machine idle?
 • 35% van het data­cen­ter­op­per­vlak is bezet?
 • 35% van het aantal racks is gevuld?
 • 35% van het totale contract­ver­mo­gen; hebben we dan geen overcapaciteit?
 • 35%, is er dan eigen­lijk wel een tekort aan energie in de regio Amsterdam?
 • Of nog iets heel anders wellicht?

Neutraliteit

De grote IT-concerns praten graag gede­tail­leerd over klimaat­be­scher­ming. Zij stellen zich­zelf daarbij doelen en publi­ce­ren jaar­lijks uitge­breide mili­eu­ver­sla­gen. Ze kwan­ti­fi­ce­ren in de rappor­ten hun CO2-voet­af­druk. Hun stel­lin­gen en onder­lig­gende data gebrui­ken ze voor hun stel­ling dat zeCO2-neutraal zijn (of ‘carbon neutral’). De echte grote ICT-­bedrij­ven promo­ten dit c.q. maken hier al ­reclame over sinds 2007.

Deze neutra­li­teit wordt bereikt door het inkopen van groene certi­fi­ca­ten. Deze certi­fi­ca­ten bewij­zen echter alleen dat elek­tri­ci­teit ­ergens in het netwerk door bijvoor­beeld zonne-energie is inge­voerd. Ze verschui­ven daarmee het aandeel van de bestaande duur­zame energie naar bepaalde verbrui­kers die daar­voor betalen.

Echter, op welke data is deze gede­tail­leerde infor­ma­tie geba­seerd en kunnen we dit contro­le­ren? Het ener­gie­ver­bruik wordt immers aan aller­lei doel­stel­lin­gen gekop­peld, vari­ë­rend van Euro­pese tot nati­o­nale doel­stel­lin­gen. Of doel­stel­lin­gen die zijn gekop­peld aan een regio en in sommige geval­len zelfs aan subsidie.

Om doel­stel­lin­gen te kunnen moni­to­ren, zouden we in Neder­land – en ook in Europa – moeten kunnen terug­val­len op het raad­ple­gen van een data­base, waarin we appels met appels kunnen verge­lij­ken. Ik heb het gevoel dat we nu zijn over­ge­le­verd aan wat ik maar even ‘de waan van de dag’ noem. Anders ­gezegd, ieder­een gebruikt de cijfers zoals het op dat moment het beste uitkomt.

Vragen en antwoorden

In diverse media en op inter­net­fora zie je ­vragen met bizarre antwoor­den. Die zijn vaak afge­leid van bestaande infor­ma­tie en daar­door krijg je onzin­nige antwoorden.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Is IT qua CO2-gebruik scha­de­lij­ker voor het klimaat dan bijvoor­beeld de luchtvaart?
 • Blaast het gebruik van online video’s net zoveel CO2 de lucht in als Spanje?
 • Hoeveel energie vergt een zoek­op­dracht bij Google?

Op zich inte­res­sante vragen, maar door het ontbre­ken van goede data is een goed ­onder­legd antwoord geven bijna onmo­ge­lijk. Met als gevolg: antwoor­den die geen hout snijden.

Data­cen­ters zijn zo’n belang­rijk onder­deel gewor­den van onze econo­mie en digi­tale wereld. Ze zijn ten opzichte van andere ­bran­ches jong, maar heel snel volwas­sen ­gewor­den. Deze volwas­sen­heid brengt ook verant­woor­de­lijk­he­den met zich mee. Wat mij betreft is het verza­me­len en moni­to­ren van onder andere het ener­gie­ver­bruik van data­cen­ters en zijn gebrui­kers een mooie stap om de puber­teit achter ons te laten en de verant­woor­de­lijk­heid te laten zien die bij de deze fase hoort.

Transparantie helpt

Hoe berei­ken we dit? In ieder geval door het samen te doen – samen met de over­heid, ­samen met de data­cen­ters en samen met de belan­gen­ver­e­ni­gin­gen van data­cen­ters en ICT.

Wat is dan de oplos­sing? Ik zou graag een conve­nant tussen deze partijen zien, waarin is vast­ge­legd dat er maan­de­lijks wordt ­gerap­por­teerd aan de over­heid. Server-­eige­na­ren rappor­te­ren de gege­vens en ­geven inzicht in het ener­gie­ver­bruik en ­gedrag van de servers. Al sinds jaar en dag is rele­vante data aanwe­zig in het hart van IT-appa­ra­tuur. BIOS, ILO en andere soft­ware houden deze data keurig bij. Data­cen­ters ­rappor­te­ren maan­de­lijks hun totale ener­gie­ver­bruik en het ener­gie­ver­bruik gecon­su­meerd door servers. Aan de hand van deze infor­ma­tie kan de over­heid vervol­gens regel­ge­ving maken, uiter­aard in overleg met de belan­gen­ver­e­ni­gin­gen. Data­cen­ters en ICT-gebrui­kers kunnen deze infor­ma­tie boven­dien gebrui­ken voor verant­woor­ding aan hun stake­hol­ders en naar de samenleving.

Inmid­dels wordt er achter de scher­men met alle stake­hol­ders een aanzet gemaakt om meer grip te krijgen op de cijfers, energie­cijfers wel te verstaan. Trans­pa­ran­tie helpt. Het begin is er. Nu doorpakken.

Marco Verzijl is ruim 15 jaar actief in de data­cen­ter­we­reld. Van 2005 tot en met 2012 bij Kyoto­Coo­ling bij de ontwik­ke­ling van het Kyoto-wiel. In 2013 heeft hij samen met Mees Lodder WCooliT opge­richt. WCooliT ­levert produc­ten en dien­sten voor het ­effi­ci­ënte data­cen­ter, onder andere op het gebied van fysieke schei­ding, turnkey modu­laire data­cen­ters en 24x7-monitoring.

Marco Verzijl

Marco Verzijl

Marco is ruim 15 jaar actief in de datacenterwereld. Van 2005 t/m 2012 bij KyotoCooling bij de ontwikkeling van het Kyotowiel. In 2013 heeft Marco samen met Mees Lodder WCooliT opgericht. WCooliT levert producten en diensten voor het efficiënte datacenter, o.a. op het gebied van fysieke scheiding, turn-key modulair datacenter en 24x7-monitoring.

Gerelateerd

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Share This