7

Ready to Go Green

De Save Energy Foun­da­tion heeft de Data Centre World Award 2022 in London, cate­go­rie Special Contri­bu­tion to Impro­ving Energy Effi­ci­ency, gewon­nen!

De Save Energy Foundation heeft contacten met:

Over­he­den, waar­on­der het Minis­te­rie Econo­mi­sche Zaken & Klimaat en de Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land (RVO)

Indi­vi­du­ele Data­cen­ters waar­on­der Bytesnet

DC Certi­fiers: gecer­ti­fi­ceerde consul­tancy partijen, zoals Tuuring, die u deskun­dig helpen om uw certi­fi­caat te behalen

DC Aggre­ga­tors: gecer­ti­fi­ceerde reken­units,  zoals WCoun­tiT, welke de door u aange­le­verde data kunnen verza­me­len, analy­se­ren, anomi­se­ren en bewaren

De Neder­landse bran­ch­ver­e­ni­ging voor de data­cen­ters, de DDA, en inter­na­ti­o­naal met de SDIA

Save Energy Foundation Shield

De Save Energy Foundation:

Streeft naar verbe­te­rin­gen in data­cen­ters om slimmer om te gaan met energie

Draagt zorg voor een uniforme toepas­sing  van meet­me­tho­den in de branche

Inkom­sten worden gebruikt om verbe­te­rin­gen te ontwik­ke­len en/of aan te moedi­gen en kennis over te dragen over ontwik­ke­lin­gen in de branche

FAQ
Save Energy Foundation Shield

De Save Energy Foundation:

Streeft naar verbe­te­rin­gen in data­cen­ters om slimmer om te gaan met energie

Draagt zorg voor dezelfde meet­me­tho­die­ken in de branche

Inkom­sten worden gebruikt om verbe­te­rin­gen te ontwik­ke­len en/of aan te moedi­gen en kennis over te dragen over ontwik­ke­lin­gen in de branche

FAQ

De Save Energy Foundation heeft contacten met:

Over­heid zoals Minis­te­rie Econo­mi­sche Zaken & Klimaat en het RVO

Data­cen­ters zoals Bytesnet

DC Certi­fiers: gecer­ti­fi­ceerde bege­lei­ders /consultancy zoals Tuuring

DC Aggre­ga­tors: gecer­ti­fi­ceerde reken­units zoals WCountiT

Bran­che­ver­e­ni­gin­gen zoals Dutch Data center Asso­ci­a­tion en Green IT

De Foundation geeft certificaten uit voor o.a. SIC/DcIC

Er zijn er meer­dere certi­fi­ca­ten in ontwikkeling

SIC Shield

SIC

SIC staat voor Server Idle Coëf­fi­cient. Dit is het verhou­dings­ge­tal van de IT Workload/Idle verbruik van een server t.o.v. het totale ener­gie­ver­bruik. Het Idle gebruik kan worden gezien als vermijd­baar energieverlies.

DcIC Shield

DcIC

De DcIC repre­sen­teert het gewogen gemid­delde van de SIC voor alle servers in een datacenter.

Data­cen­ters kunnen onder bege­lei­ding van een DC Certi­fier worden gecer­ti­fi­ceerd of data­cen­ters kunnen het zelf doen via een gecer­ti­fi­ceerd reken­sys­teem, de DC Aggregator.

Laatste nieuws

Pin It on Pinterest

Share This