Proces

SIC/DcIC

  • Keuze maken via gecer­ti­fi­ceerde partij voor de bege­lei­ding of zelf doen via de berekeningssystemen
  • Afspraken/contracten maken met klant­ei­ge­na­ren van desbe­tref­fende servers
  • Offerte bij gecer­ti­fi­ceerd bege­lei­dende partij (opti­o­neel)
  • Instal­le­ren van meet­ap­pa­ra­tuur (metin­gen 24/7, 7 dagen om de 15 min)
  • Inven­ta­ri­sa­tie gege­vens servers volgens templa­tes opstellen
  • Ophalen en vast­leg­gen van data energie en CPU (workload) in Excelformats
  • Afle­ve­ren data gecer­ti­fi­ceerde DC Aggregator
  • Analyse en rapportage
  • Plan van Aanpak om verbe­te­rin­gen Power­ma­na­ge­ment door te voeren

Pin It on Pinterest

Share This