Energie­besparende regelingen

Het energieverbruik in serverruimtes is hoog: niet alleen door het energie­verbruik van de servers zelf, maar ook door de koeling die nodig is om de geproduceerde warmte te compenseren.

Het energie­verbruik van een server­ruimte kan oplopen tot ⅓e deel van het elektriciteits­verbruik van een kantoor. Het elektriciteits­verbruik van 1 vier­kante meter reken­cen­trum is verge­lijk­baar met het gebruik van een gemid­deld huis­hou­den: circa 3.000 kWh per jaar.

Hier­on­der vind je een over­zicht van de ener­gie­be­spa­rings­maat­re­ge­len, eerst voor primaire server­ap­pa­ra­tuur en daarna voor de koeling van de serverruimte. 

Installeer powermanagement op de server

Deze regel is onder­deel van de SIC DcIC certificaat.

Met power mana­ge­ment is de klok­snel­heid van de proces­sor aan te passen afhan­ke­lijk van het aantal beno­digde bere­ke­nin­gen per seconde door de proces­sor. Door power­ma­na­ge­ment werken de proces­so­ren niet continu op volle kloksnelheid. 

Andere ener­gie­be­spa­rings­maat­re­ge­len:

 • Besteed jouw data­op­slag uit

 • Benut ICT-capa­ci­teit optimaal

 • Virtu­a­li­seer servers

 • Let bij de aanschaf van servers op energiezuinigheid

 • Kies een ener­gie­zui­nige UPS

 • Gebruik voeding en beka­be­ling die voldoet aan TIA 942

 • Meet het ener­gie­ver­bruik van hulpapparatuur

 • Werk met gecer­ti­fi­ceerde installateurs

Energiemaatregelen voor koeling van de serverruimte

Bij het verwer­ken van data komt veel warmte vrij. Het wegkoe­len van deze warmte kost is gemid­deld 25% van het totale ener­gie­ver­bruik van de serverruimte.

 • Zuig warmte bij bron af in kleine serverruimtes
 • Zorg voor koude en warme gangen
 • Sluit onge­bruikte posi­ties in de racks af met blindpanelen
 • Stel klimaat­zo­nes in
 • Voorkom verlies van koude lucht
 • Verhoog binnen­tem­pe­ra­tuur serverruimte
 • Pas vrije koeling toe
 • Beperk toeren­tal venti­la­to­ren in zaal­koe­lers serverruimte
 • Kies voor ener­gie­zui­nige koelmachine
 • Herge­bruik de door de ICT-appa­ra­tuur gepro­du­ceerde warmte (deze rege­ling wordt door de save energy foun­da­tion door ontwikkeld)
 • Gebruik PCM’s
 • Neem een wit of reflec­te­rend dak

Al deze rege­lin­gen staan nader toege­licht op Stimu­lar. De Stich­ting Stimu­lar heeft als missie de verduur­za­ming van bedrij­ven en orga­ni­sa­ties versnel­len door kennis en erva­ring te delen.

Pin It on Pinterest

Share This