Soorten certificaten

SIC staat voor Server Idle Coëfficient. Dit is het verhoudings­getal van de IT Workload van een server ten opzichte van het energie­verbruik van de server.

Deze Server Idle Coëf­fi­cient (SIC) kan worden gemeten en geeft een goed beeld van de mate waarin een CPU van een server actief is of juist niet. Verricht de CPU (vrijwel) geen taken dan noemen we dit ‘idle’.

De SIC kan op twee manie­ren worden uitgedrukt:

  • als een coëf­fi­cient: een waarde tussen 0 en 10
  • of als een percen­tage tussen 0 en 100%

Is de CPU van een server de helft van de tijd niet actief met het verwer­ken van een IT-workload, dan bedraagt de coëf­fi­cient 5. Uitge­drukt als percen­tage spreken we van 50%. Beide getal­len geven dus dezelfde infor­ma­tie, maar op een andere manier weergegeven.

Wat bete­kent dit nu precies? Er blijkt geen directe relatie te bestaan tussen de IT-workload van een server en de hoeveel­heid energie die deze server gebruikt. Dit wil zeggen dat als de SIC van deze server 5 bedraagt de helft van het ener­gie­ver­bruik van de server dus niet wordt gebruikt voor een IT-workload. Anders gezegd: 50% van de hoeveel­heid energie, die deze server gebruikt, wordt niet ingezet voor de taken waar­voor deze server eigen­lijk is bedoeld: IT-worklo­ads ‘draaien’.

De Data center Idle Coëf­fi­cient (DcIC) is het verhou­dings­ge­tal voor alle servers bij elkaar in een datacenter.

De SIC en DcIC zijn geba­seerd op het Conve­nant van de Erkende Ener­gie­maat­re­ge­len van het Minis­te­rie van Econo­mi­sche Zaken & Klimaat. Deze rege­ling is begin 2022 van kracht gegaan.

 

  • True Pue in ontwikkeling
  • Re-use Pue in ontwikkeling

Pin It on Pinterest

Share This