‘Dubbel groen en de restwarmte geven we gratis weg?’

De kranten staan tegen­woor­dig immers vol kritiek op de data­cen­ter­bran­che. Samen met u vind ik dat vaak onge­fun­deerd. Maar zou de data­cen­ter­bran­che dan niet meer moeten bena­druk­ken wat er alle­maal al is gere­a­li­seerd en hoe dat ten goede komt aan de samenleving?

Enorme progressie

De prak­tijk is name­lijk dat data­cen­ters in Neder­land de laatste 15–20 jaar enorme progres­sie hebben gemaakt. Er zijn grote stappen gemaakt in het terug­drin­gen van het ener­gie­ver­bruik aan de infra­struc­tu­rele zijde van het data­cen­ter – de onder­steu­nende syste­men zoals koeling en UPS. Dat komt tot uitdruk­king in de PUE, de alge­meen gebruikte KPI (key perfor­mance indi­ca­tor) voor de effi­ciën­tie van ener­gie­ge­bruik door data­cen­ters. De gemid­delde PUE is in de afge­lo­pen tijd gedaald van 2.0 en hoger naar tussen de 1.2 en 1.6. Met andere woorden, die onder­steu­nende syste­men zijn meer dan 60% zuini­ger gewor­den. Een enorme bespa­ring in geld en energieverbruik.

Voor de buiten­we­reld is dit helaas nauwe­lijks zicht­baar. Ook als je op inter­net zoekt wat de voor­de­len van een data­cen­ter zijn voor de samen­le­ving (de echte eind­ge­brui­ker), dan wordt dit weinig zicht­baar. De Dutch Data­cen­ter Asso­ci­a­tion heeft bijvoor­beeld weinig of geen infor­ma­tie over hoe data­cen­ters bijdra­gen aan de samenleving.

Bewustwording

De branche zou zich minder moeten verde­di­gen tegen kritiek uit de media – gefun­deerd of onge­fun­deerd – maar zou meer moeten kiezen voor een stra­te­gie waarin bewust­wor­ding van de cruci­ale rol van data­cen­ters centraal staat. Uitein­de­lijk heeft het ener­gie­ver­bruik van data­cen­ters ook te maken met de keuzes die wij als samen­le­ving maken. Maken we niet met z’n allen persoon­lijke keuzes voor het halen van de doel­stel­ling voor CO2-reduc­tie in de ener­gie­tran­si­tie (zoals minder of geen vlees eten, minder of niet meer vliegen, meer fiets en trein en minder auto).

Hetzelfde geldt met betrek­king tot data­cen­ters. Willen we minder energie gebrui­ken in het data­cen­ter, dan moeten we dat met zijn allen doen. Niet alleen het data­cen­ter zelf, maar ook de hard­ware-leve­ran­ciers, de klanten van het data­cen­ter en de eind­ge­brui­kers thuis.

Dagelijks leven

Om meer inzicht te krijgen in de bewust­wor­ding vroeg ik mijn kinde­ren (15 en 17 jaar en een DC is voor hun niet onbe­kend): wat als data­cen­ters niet zouden bestaan, wat voor invloed zou dat hebben op jullie dage­lijkse leven?

Opa en oma bellen

Ze kwamen er al snel achter dat zij bij bijna alles wat ze doen een app, hun tele­foon of iets anders gebrui­ken dat verbon­den is met inter­net en dat zij in de meeste geval­len verbon­den zijn met een data­cen­ter. Zij kwamen met een aardig lijstje:

 • Oma en opa bellen ze via Whats­App, waar ook ter wereld
 • Contact met vrien­den onder­hou­den ze met Snap­chat, Facebook, YouTube, Inst­agram etc.
 • Voor fun gebrui­ken ze TikTok.
 • Voor vrije­tijds­be­ste­ding spelen ze samen met vrien­den tege­lij­ker­tijd video­ga­mes, afstand geen bezwaar.
 • Films en series kijken ze op Netflix.
 • Voor de sport­wed­strijd van komend weekend kijken ze op de club-app en ‑website.
 • Kleding en bood­schap­pen kopen ze in de online-shop.
 • Huis­werk en rooster gaan via de schoolapp.
 • Online lessen volgen ze via Zoom.
 • Vakan­tie boeken ze op een website.
 • Koken doen ze van een recept gevon­den op internet.
 • Ze maken onbe­perkt foto’s en slaan die op in de cloud.
 • In plaats van naar de bibli­o­theek gaan, raad­ple­gen ze Wikipedia

Mijn kinde­ren wisten ook nog te vermel­den dat de wifi en snel­heid goed moesten zijn, want anders… Hun erva­ring in het buiten­land is name­lijk vaak niet best en zij besef­fen terdege hoe goed de digi­tale infra­struc­tuur in Neder­land is.

Gratis weggeven?

Mijn kinde­ren zijn natuur­lijk geen aparte doel­groep. Wat voor hen geldt, geldt voor ons alle­maal. Dus laten wij als branche trots zijn op wat we al hebben bereikt – ook al is er nog veel te doen – en met de borst vooruit ‘be good and tell it to the world’. Dat is toch een veel beter verhaal dan ‘Dubbel groen en de rest­warmte geven we gratis weg’?

Marco Verzijl

Marco Verzijl

Marco is ruim 15 jaar actief in de datacenterwereld. Van 2005 t/m 2012 bij KyotoCooling bij de ontwikkeling van het Kyotowiel. In 2013 heeft Marco samen met Mees Lodder WCooliT opgericht. WCooliT levert producten en diensten voor het efficiënte datacenter, o.a. op het gebied van fysieke scheiding, turn-key modulair datacenter en 24x7-monitoring.

Gerelateerd

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Share This