Grip op cijfers; Cijfers uitgelicht; Cijfers…

Terwijl de wereld in de greep is van het coro­na­vi­rus, neemt de behoefte aan infor­ma­tie flink toe. Betrouw­bare infor­ma­tie, toegan­ke­lijk en helder verwoord. Waarbij feiten van geruch­ten worden geschei­den. Voor data­cen­ters en gebrui­kers is het nu wellicht tijd om de buiten­wacht zo goed moge­lijk te infor­me­ren over hoe gebruik en verbruik van elek­tri­ci­teit zich ontwik­ke­len. De branche vertelt welke acties de over­heid neemt, maar ook waar de schoen wringt. Net zoals in de huidige corona­cri­sis, is het meten van rele­vante data cruci­aal om veran­de­rin­gen teweeg te brengen. Zonder rele­vante data weten we niks, kunnen we ook niet bijstu­ren en legt de indu­strie geen verant­woor­ding af.

Data­cen­ters zijn niet meer weg te denken in deze tijd en daar­naast hebben ze al enorme slagen gemaakt met betrek­king tot energie-effi­ciën­tie. Nu is ook de tijd om gebrui­kers van data­cen­ters te betrek­ken bij de volgende verbe­ter­s­lag. Bijna alle data en tools zijn immers aanwe­zig, denk aan de data in de BIOS, ILO en UE. Met zijn allen zijn we daartoe in staat. De partijen moeten het met zijn allen doen. De over­heid, data­cen­ters, ICT, gebrui­kers, toele­ve­ran­ciers en soft­wa­re­le­ve­ran­ciers. In de LEAP-pilot van de Amster­dam Econo­mic Board, Green IT Amster­dam, RVO NLdi­gi­tal en ander partijen hebben wij van Certios en WcoolIT een eerste stap gezet om met de over­heid en eind­ge­brui­kers onder­zoek te doen naar het inzet­ten van een nieuwe meet­me­thode en naar het bespa­rings­po­ten­ti­eel door het inscha­ke­len van de correcte power mana­ge­ment-settings van servers. In een bijna opti­male setting werd zelfs bij een van de LEAP-deel­ne­mers 7% ener­gie­be­spa­ring gere­a­li­seerd. Wat is dan te reali­se­ren in een niet-opti­male setting? 10%? Of misschien wel 70%, we gaan het zien. Maar het voor­naamste resul­taat uit de pilot is wat mij betreft de bewust­wor­ding van het bespa­rings­po­ten­ti­eel op elek­tri­ci­teit en de aanwe­zige over­ca­pa­ci­teit van de hardware.

Betrouwbare informatie

Als ik het heb over betrouw­bare infor­ma­tie, dan bedoel ik ook dat deze voor ieder­een begrij­pe­lijk moet zijn. De infor­ma­tie die nu links en rechts beschik­baar is, lijkt niet met elkaar te matchen. Ik kan ten minste geen verban­den leggen. Sterker nog, ze lijken alle­maal op zich­zelf te staan. Velen meten kenne­lijk met verschil­lende maten. Ik kan begrij­pen dat vanuit verschil­lende perspec­tie­ven en belan­gen sommige uitkom­sten beter uitko­men. Maar dan nog zou er enig verband in de data te zien moeten zijn.

grafiek 1
Grafiek 1

In een eerder artikel heb ik diverse ‘quotes’ gebruikt. Er worden veel verge­lij­kin­gen gebruikt om het huidige en toekom­stige ‘verbruik’ van data­cen­ters te illu­stre­ren, maar begrij­pen we deze verge­lij­kin­gen ook? Ik ga de data (info­grap­hic grafiek 1) van Energie Beheer Neder­land (EBN), verge­lij­ken met de quotes (info­grap­hic grafiek 2) van Dutch Data­cen­ter Asso­ci­a­tion.

grafiek 2
Grafiek 2

EBN is 100 procent eigen­dom van de Neder­landse staat. Ze voeren gedeel­ten van het klimaat- en ener­gie­be­leid uit voor het minis­te­rie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat. Ze zijn een van de drij­vende krach­ten achter de ener­gie­tran­si­tie in Neder­land. EBN heeft diep­gaande kennis van de Neder­landse onder­grond en vervult een sleu­tel­rol bij het verbin­den van private en publieke partijen in de ener­gie­sec­tor. Mijn aanname is dat deze cijfers een getrouw beeld geven van het totale ener­gie­ver­bruik in Nederland.

Dutch Data Center Asso­ci­a­tion (DDA) is de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van data­cen­ters in Neder­land, funda­ment van de digi­tale econo­mie. Zij verbin­den inmid­dels 90% van de mark­lei­dende data­cen­ters in Neder­land. Zij verwoor­den de stand­pun­ten van de indu­strie met betrek­king tot regel­ge­ving en beleids­kwes­ties en werken daarin in een zo’n breed moge­lijke coali­tie. DDA heeft drie aandachts­ge­bie­den: Energie & Duur­zaam­heid, Onder­wijs & Werk­ge­le­gen­heid en Digi­tale Econo­mie & Mainport.

De vergelijkingen

EBN

  • Mijn aanname is dat de data­cen­ters onder de rubriek Indu­strie vallen, EBN rappor­teert een verbruik van 1.115 PJ door de Indus­tie waarvan 11% Elek­tri­ci­teit, 123,4 PJ oftewel 34,4 TWh.
  • De gebruikte hernieuw­bare energie is 41 PJ oftewel 11,4 TWh
  • Totaal eind­ver­bruik NL is 106 TWh

DDA

  • Neder­landse data­cen­ters hebben een geza­men­lijk vermo­gen van 1.503 MW, het totale verbruik op jaar­ba­sis is 1.503 X 8.760 uur = 13,2 TWh
  • Groene stroom is 80% van verbruikte stroom = 10,5 TWh
  • Rest­warmte: Gemid­deld huis­hou­den van 3 perso­nen verbruikt 3,5 MWh, oftewel 0,0000035 TWh. Als warmte onge­veer 70% van het ener­gie­ver­bruik van huis­hou­dens uitmaakt en er volgens DDA 1 miljoen huis­hou­den rest­warmte van data­cen­ters kunnen gebrui­ken, dan is die behoefte 70% x 1.000.000 x 0,000.003.5 = 2,45 TWh.

(https://​www​.gaslicht​.com/​e​n​e​r​g​i​e​b​e​s​p​a​r​i​n​g​/​e​n​e​r​g​i​e​v​e​r​bruik)

Wanneer ik de infor­ma­tie van EBN en DDA met elkaar verge­lijk, kom ik tot de volgende inzichten:

  • 38,4% van elek­tri­ci­teit verbruikt door de indu­strie gaat door Data­cen­ter (13,2/34,4)
  • 12,4% van elek­tri­ci­teit­ve­bruik in NL gaat door Data­cen­ters (13,2/106)
  • 92,1% van de verbruikte hernieuw­bare energie gaat door Data­cen­ters (10,5/11,4)
  • 18,5% van de verbruikte energie door DC kan gebruikt worden voor het verwar­men van huis­hou­dens (2,45/13,2)

Dat zijn nog eens cijfers: Data­cen­ters en zijn gebrui­kers verbrui­ken 38,4% van de totale Indu­strie en daarmee 12,4% van alle elek­tri­ci­teit in Neder­land. Boven­dien wordt 92,1% van alle hernieuw­bare energie door data­cen­ters gecon­su­meerd. Zo blijft er weinig over voor de rest van Nederland…

Dit zijn cijfers voor heel Neder­land. Hoe zit het dan met de cijfers van Amsterdam?

Zijn deze cijfers juist en mag je deze verge­lij­kin­gen wel maken? Ik weet het niet, het roept bij mij wel een hele­boel vragen op. We denken te weten dat de ICT en de daarmee samen­han­gende ener­gie­ver­bruik zal blijven stijgen. Moeten we dan niet versneld meer hernieuw­bare energie gaan opwek­ken en kan ons het elek­tri­ci­teits­net­werk het wel aan? Moeten we de rest­warmte niet versneld gaan inzet­ten? Inte­res­sante vragen, maar wat nu als deze cijfers niet correct zijn? Een afwij­king van 1% is al heel veel elektriciteit.

Energiebeheersing

Maar doen we echt aan ener­gie­be­heer­sing? Ik denk het niet. We weten dat de capa­ci­teit en pres­ta­ties van servers veel meer zijn toege­no­men dan het ener­gie­ver­bruik, maar we zien ook dat het ener­gie­ver­bruik zelf niet is afge­no­men. In de cijfers zie we in ieder geval wel dat ieder­een verwacht dat het ener­gie­ver­bruik van IT zal blijven groeien, welis­waar niet in de snel­heid van de pres­ta­tie­groei van IT, maar toch… Hoeveel het blijft stijgen? Ik weet het niet. Wat denkt u? Sowieso is door de klimaat­dis­cus­sie een en ander in een stroom­ver­snel­ling gekomen en is ener­gie­be­heer­sing (hoger) op de agenda gekomen.

Ener­gie­be­heer­sing is niet goed moge­lijk zonder dat we weten hoeveel energie data­cen­ters gebrui­ken, zonder kennis van de grootte van de onder­lig­gende ener­gie­con­trac­ten, hoeveel energie wordt opge­wekt door wind, zon, alter­na­tief etc. Energie-effi­ciën­tie en duur­zaam­heid zijn mode­woor­den en goed voor het imago, maar het wordt tijd om het te onder­bou­wen met cijfers, met betrouw­bare ratio’s, geco­ör­di­neerd en gecer­ti­fi­ceerd door onaf­han­ke­lijke instellingen.

Transparantie helpt

Hoe berei­ken we dit? In ieder geval door het samen te doen, samen met de over­heid, data­cen­ters en belan­gen­ver­e­ni­ging van data­cen­ters en ICT.

Wat is dan de oplos­sing? ik zou graag een conve­nant tussen partijen zien, waarin is vast­ge­legd dat er maan­de­lijks wordt gerap­por­teerd aan de over­heid. Server-eige­na­ren rappor­te­ren de gege­vens en geven inzicht in het ener­gie­ver­bruik en gedrag van de servers. Al sinds jaar en dag is rele­vante data aanwe­zig in het hart van IT-appa­ra­tuur. BIOS, ILO en andere syste­men houden deze data keurig bij. Data­cen­ters rappor­te­ren maan­de­lijks hun totale ener­gie­ver­bruik en het ener­gie­ver­bruik gecon­su­meerd door de servers. Aan de hand van deze infor­ma­tie kan de over­heid vervol­gens regel­ge­ving maken, in overleg met de belan­gen­ver­e­ni­ging. Data­cen­ters en ICT-gebrui­kers kunnen zo de infor­ma­tie gebrui­ken voor verant­woor­ding aan hun stake­hol­ders en naar de samenleving.

We moeten uitein­de­lijk doel­stel­lin­gen kunnen toetsen aan werke­lijke cijfers en de impact van maat­re­ge­len kunnen analy­se­ren op basis van betrouw­bare cijfers. Anders blijft het hobbyen met cijfers en mooie woorden zonder tast­bare resultaten.

De instan­ties en bedrij­ven zouden mijn inziens over hun primaire belan­gen heen moeten stappen en geza­men­lijk de verant­woor­de­lijk­heid moeten nemen om de volgende stap in de volwas­sen­heid van deze indu­strie vorm te geven.

Trans­pa­ran­tie helpt. Het begin is er…

Marco Verzijl

Marco Verzijl

Marco is ruim 15 jaar actief in de datacenterwereld. Van 2005 t/m 2012 bij KyotoCooling bij de ontwikkeling van het Kyotowiel. In 2013 heeft Marco samen met Mees Lodder WCooliT opgericht. WCooliT levert producten en diensten voor het efficiënte datacenter, o.a. op het gebied van fysieke scheiding, turn-key modulair datacenter en 24x7-monitoring.

Gerelateerd

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Share This