Audits/controles

Steeks­proefs­ge­wijs worden de gecer­ti­fi­ceer­den gecheckt op server­ni­veau. Op data­cen­ter­ni­veau m.b.v. vierkantscontroles.

Pin It on Pinterest

Share This