FAQ

Wat is certificering?

Een certi­fi­caat of een keur­merk toont aan dat iets aan bepaalde eisen voldoet. Dit kunnen bijvoor­beeld veilig­heids­ei­sen of duur­zaam­heids­ei­sen zijn. Een certi­fi­caat is een schrif­te­lijke verkla­ring waarin opge­no­men dat een product, proces, dienst, persoon of kwali­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem voldoet aan bepaalde eisen. Certi­fi­ca­tiein­stel­lin­gen verstrek­ken deze certi­fi­ca­ten na een posi­tief onder­zoek (audit).

Waarom moet ik certificeren?

Een certi­fi­caat geeft vertrou­wen. Vertrou­wen in uw produc­ten, dien­sten, (management)processen en mede­wer­kers. Met uw certi­fi­caat toont u aan dat uw orga­ni­sa­tie effi­ci­ënt en veilig werkt, dat u de werk­zaam­he­den en werk­pro­ces­sen beheerst en dat u duur­zaam­heid nastreeft. Zo kunt u risico’s vermin­de­ren, de kwali­teit van uw orga­ni­sa­tie verbe­te­ren en meer tevre­den klanten berei­ken.[zie voor­de­len]

Wat is een Datacenter Certifier 
 • = Commer­ci­ële derde partij
 • Audits DC-proces­sen/in­stal­la­tie
 • Geeft per proces een ‘deel­cer­ti­fi­caat’ af
 • Geeft DC-certi­fi­caat uit na
 • laatste proces gecertificeerd
 • Door DC Data Aggre­ga­tor gerap­por­teerde cijfers zijn correct
 • Is meta-gecer­ti­fi­ceerd door Save Energy Foundation
Wat is een Datacenter Data Aggregator
 • = Commer­ci­ële derde partij
 • Verza­melt gege­vens van DC’s
 • Voegt gege­vens samen tot gestan­daar­di­seerde rapporten 
  • Aan over­heids­in­stan­ties
  • Commer­ci­ële partijen
  • Binnen de grenzen van wet- en regel­ge­ving, waar­bor­gen van de vertrou­we­lijk­heid van DC
 • Is meta-gecer­ti­fi­ceerd door Save Energy Foundation
Welke rol vervult een datacenter
 • = Hoofd­rol­spe­ler als centrum van energieverbruik
 • Primair doel voor certificering
 • Primaire begun­stigde van certificering
 • 3 proces­sen – met moge­lijk verschil­lende actoren die uitvoeren 
  • Instal­la­tie
  • Opera­tie
  • Gege­vens­ver­za­me­ling en rapportage
 • DC is gecertificeerd 
  • Bij voltooi­ing alle 3 processen
  • Gege­vens aanle­ve­ren aan gecer­ti­fi­ceerde DC Data Aggregator
  • Met als resul­taat de juiste cijfers
 • Kan worden gecer­ti­fi­ceerd door verschil­lende DC-certi­fi­ceer­ders voor processen

Pin It on Pinterest

Share This