Voordelen

Certificeren kan een stevige inspanning zijn. Ook zijn er kosten mee gemoeid. Certificeren moet dan ook zijn voordelen opleveren:

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Sinds de nieuwe Aanbe­ste­dings­wet is het toege­staan om een keur­merk te eisen in de tech­ni­sche speci­fi­ca­ties van de opdracht, in de gunnings­cri­te­ria of als contractvoorwaarde.

Waardering

Duur­za­mere produc­ten zijn onder­schei­dend en hebben een meer­waarde. Diverse afne­mers bieden daarom een meer­prijs voor produc­ten met het keurmerk.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de crite­ria van de Save Energy Foun­da­tion gebrui­ken bedrij­ven vaak minder energie. Het is goed om dat bij te houden. Dat maakt inzich­te­lijk in hoeverre de kosten­be­spa­ring de hogere uitga­ven of inves­te­rin­gen dekt.

Rentekorting bij leningen

Rabo­bank geeft een rente­kor­ting voor haar zoge­naamde ‘Impact­le­nin­gen’. Keur­merk­hou­ders SIC DcIC komen ?? hier­voor in aanmer­king. Het gaat om zake­lijke lenin­gen vanaf € 250.000, met een rente­kor­ting tot 0,65%.

Fiscale Regelingen

Koppeling met fiscale regelingen

Meer infor­ma­tie op de volgende websites:

Imago

Het certi­fi­caat kan helpen om uw bedrijf op een posi­tieve manier neer te zetten. Denk bijvoor­beeld aan het (duur­zame) imago bij zake­lijke rela­ties, over­he­den of andere maat­schap­pe­lijke omgevingen.

Risicobeheersing

Bij het duur­zaam produ­ce­ren is er aandacht voor alle kriti­sche facto­ren van het produc­tie­pro­ces. Een breed team van deskun­di­gen heeft haar kennis en kunde verwerkt in het certi­fi­ca­tie­schema en daar maken keur­merk­hou­ders gebruik van. Door risico’s te beper­ken is de kans kleiner dat onver­wachte zaken de produc­tie beïn­vloe­den en inci­den­ten plaats­vin­den. Daarmee worden moge­lijke onkos­ten voor inci­den­ten bespaard.

Voorkeurspositie

Steeds vaker stellen over­he­den ‘duur­zaam­heids­voor­waar­den’. Met certi­fi­ce­ring kan daar in veel geval­len aan worden voldaan. Bijvoor­beeld als er duur­zaam­heids­score bij over­he­den worden gehanteerd.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Vele partijen zijn met het proces bezig geweest en hebben onder­de­len van proces­sen verbe­terd. Dit levert effi­ci­ency, zeker­he­den, vertrou­wen, betrok­ken­heid voor zowel uw bedrijf als uw klant.

Het grootste voordeel

Duur­za­mer produ­ce­ren is een betere keuze voor natuur, milieu, klimaat en dier. Dus uitein­de­lijk voor ons allemaal.

Pin It on Pinterest

Share This