Gebruik logo

Indien u uw certificaat heeft behaald kunt u logo’s gebruiken en aanvragen

  • Uitge­breide infor­ma­tie over de voor­waar­den en moge­lijk­he­den van commu­ni­ca­tie met naam en logo zijn beschre­ven in de [Richt­lij­nen en advie­zen voor toepas­sing van het logo SEF]
  • Derden (niet-keur­merk­hou­ders) die gebruik willen maken van het logo, vragen daar­voor toestem­ming aan de Save Energy Foun­da­tion via het [contact­for­mu­lier]. Na onze goed­keu­ring ontvangt u hoge en lage reso­lu­tie bestan­den met de verschil­lende vari­an­ten van het logo (JPG en PNG).

Pin It on Pinterest

Share This