Privacy Policy

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrou­wen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verant­woor­de­lijk­heid om uw privacy te bescher­men. Op deze pagina laten we u weten welke gege­vens we verza­me­len als u onze website gebruikt, waarom we deze gege­vens verza­me­len en hoe we hiermee uw gebruik­s­er­va­ring verbe­te­ren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Tevens zullen wij ten alle tijden vrij­wa­ren dat uw privacy niet zal worden geschon­den en alle dossiers zullen in vertrou­wen worden beheerd en behan­deld. Dit priva­cy­be­leid is van toepas­sing op de dien­sten van Save Energy Foun­da­tion®. U dient zich ervan bewust te zijn dat Save Energy Foun­da­tion® niet verant­woor­de­lijk is voor het priva­cy­be­leid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Nieuwsbrief

Save Energy Foun­da­tion® respec­teert de privacy van alle gebrui­kers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoon­lijke infor­ma­tie die u ons verschaft vertrou­we­lijk wordt behan­deld. Bij het invul­len van uw aanvraag voor onze nieuws­brief op de home­page geeft u uitdruk­ke­lijk toestem­ming om uw e‑mail adres te mogen gebrui­ken om de nieuw­brief te ontvan­gen. We verza­me­len of gebrui­ken geen infor­ma­tie voor andere doel­ein­den dan de doel­ein­den die worden beschre­ven in dit priva­cy­be­leid tenzij we van tevoren uw toestem­ming hier­voor hebben verkregen.

Cookies

Wij verza­me­len gege­vens voor onder­zoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze dien­sten hierop kunnen afstem­men. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­standtjes die op uw compu­ter worden geplaatst) om de website te helpen analy­se­ren hoe gebrui­kers de site gebrui­ken. De door het cookie gege­ne­reerde infor­ma­tie over uw gebruik van de website kan worden over­ge­bracht naar eigen bevei­ligde servers van Save Energy Foun­da­tion® of die van een derde partij. Wij gebrui­ken deze infor­ma­tie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rappor­ten over de website-acti­vi­teit op te stellen en andere dien­sten aan te bieden met betrek­king tot website-acti­vi­teit en internetgebruik.

Pin It on Pinterest